قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب ۱۳۸۰/۹/۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 1380/9/7

توضیحات

ماده ۱ – سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود -، به منظور انتقال زندان ها و مراکز‌ اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط …