قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب
6/ 11/ 1387 مجلس شورای اسلامی و
31/ 5/ 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
بند اول ـ تعاریف:
ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های