قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

توضیحات

‌ماده ۱ – شرکت ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده ‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین ‌المللی فعالیت می‌ نمایند موظفند بر حسب ‌نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بار نامه ‌های داخلی و بین ‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به ‌استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر …