قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۶۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های
فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها که در اختیار
سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد
مصوب 29/ 11/ 1368

توضیحات

ماده واحده – کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و نهاد ها و مقامات دولتی و شهرداری ها که اماکن و ساختمان ها ‌و خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های استیجاری و املاک وزارتخانه ‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات ‌وابسته و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (‌اعم از…