قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۶۸

1,000,000 ریال

قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های
فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها که در اختیار
سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد
مصوب 29/ 11/ 1368