قانون الحاق یک ماده «به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق یک ماده «به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»
مصوب 12/ 4/ 1384

توضیحات

ماده واحده – به وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده می شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین …