قانون الحاق یک ماده «به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۴

1,000,000 ریال

قانون الحاق یک ماده «به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»
مصوب 12/ 4/ 1384