قانون الحاق یک تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3)
آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348
مصوب 25/ 10/ 1387

توضیحات

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ الحاق می شود:
تبصره- ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی ممنوع است. سازمان در صورت …