قانون الحاق یک تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۷

1,000,000 ریال

قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3)
آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348
مصوب 25/ 10/ 1387