قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/ ۱۲/ ۱۳۸۸

1,000,000 ریال

قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 2/ 12/ 1388