قانون الحاق ماده واحده به «قانون گذرنامه مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱» مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

قانون الحاق ماده واحده به
«قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 1351»
مصوب 11/ 10/ 1367 با اصلاحات بعدی