قانون الحاق ماده واحده به «قانون گذرنامه مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱» مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق ماده واحده به
«قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 1351»
مصوب 11/ 10/ 1367 با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده واحده (اصلاحی ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۱) – برای صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک‌ رانندگان ترانزیت علاوه ‌بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامی است:
۱ (اصلاحی ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۱) – ارائه معرفی ‌نامه کتبی از بنگاه ها، مؤسسات و شرکت های مسافربری یا باربری که از طرف وزارت راه و ترابری فعالیت آن ها مجاز شناخته شده ‌است دائر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یا مؤسسه و یا شرکت های مزبور به شغل رانندگی یا کمک ‌رانندگی …