قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) « به گونه ای اصلاح شده در سال های ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) و ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)»

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) « به گونه ای اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388)»

توضیحات

ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این تشریفات (پروتکل):
۱ـ «کنوانسیون» یعنی کنوانسیون پیش گیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱)، به گونه اصلاح شده آن،
۲ـ «سازمان» یعنی سازمان بین المللی دریانوردی.
۳ـ «دبیرکل» یعنی دبیرکل سازمان.
۴ـ (۱) «تخلیه» یعنی:
۱ـ هرگونه تخلیه عمدی پسماند یا سایر مواد به دریا از کشتی ها، هواپیما ها، سکوها یا دیگر سازه های ساخت دست بشر در دریا؛
۲ ـ هرگونه تخلیه عمدی از