قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 21/ 3/ 1385 مجلس شورای اسلامی
و 20/ 7/ 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى ‏شود با رعایت اصل یک صد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى …