قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 21/ 3/ 1385 مجلس شورای اسلامی
و 20/ 7/ 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام