قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 22/ 8/ 1357
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته* اعمم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک** باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می نماید*** .
*¬ نظریه شماره ۲۳۸۸/۷ مروخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
افراز ملک مشاع که یک دانگ از شش دانگ آن مجهول المالک ثبتی است که با توجه به مفاد ماده اوّل قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۲۲/۸/۵۷ به لحاظ این که جریان ثبتی شش دانگ ملک خاتمه نیافته خارج از صلاحیت واحد ثبتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت عام محاکن دادگستری است…