قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 22/ 8/ 1357
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه