قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب ۱۳۷۶/۱/۲۰

1,000,000 ریال

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص
صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی
و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب 1376/1/20