قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب ۱۳۷۶/۱/۲۰

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص
صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی
و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب 1376/1/20

توضیحات

ماده واحده – درج آگهی مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدنی و (۱۵۵) قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان ‌انقلاب اسلامی و دفاع مقدس…