قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۲۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب 18 خرداد ماه 1327
مصوب 31/ 4/ 1327

توضیحات

ماده واحده – کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانک های مجاز باز شده و یا اسناد وصولی …