قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۲۷

1,000,000 ریال

قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب 18 خرداد ماه 1327
مصوب 31/ 4/ 1327