قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/ 8/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوب 9/ 5/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور