قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/ 8/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوب 9/ 5/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

* نظریه شماره ۱۰۰۲/ ۹۲/ ۷ – ۲/ ۶/ ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۲شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیج یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نفض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود، اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و نظر به این که راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.