قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/ 7/ 1373
مجمع تشخیص مصلحت نظام