قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۲۲ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/ 6/ 1322
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱- هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید*.
*¬ نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) نظریه شماره ۲۸۱/۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ :
رفع ممنوعیت خروج کسانی که در پرونده های اجرایی ثبت ، ممنوع الخروج شده اند توسط دادگاه در فرضی که موضوع شکایت وفق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت در صلاحیت دادگاه است