قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۲۲ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/ 6/ 1322
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه