قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۴۰

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاحات ارضی
مصوب 19/ 10/ 1340

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده اول – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
۱) زراعت – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری.
۲) زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از – محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
۳) گاوبند – کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت …