قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب ۱۳۶۴/۹/۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی
در تصادفات وسائط نقلیه
مصوب 1364/9/7 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه