قانون اساس نامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اساس نامه مرکز داوری اتاق ایران
مصوب 14/ 11/ 1380

توضیحات

فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳٫۹٫۱۵،‌ مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می ‌شود، مطابق مقررات این اساس نامه به‌صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد