قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی

1,000,000 ریال

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 مجلس شورای اسلامی