قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 مجلس شورای اسلامی

توضیحات

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسرا ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه…