قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1/ 8/ 1356
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ ‌فصل اول – قواعد عمومی
‌مبحث اول – مقدمات اجرا
‌ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی ‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که ‌قانون معین می ‌کند صادر شده باشد*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره ۶۷۶/ ۹۲ / ۷ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲:
طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، احکام قطعی لازم الاجراء هستند و واحد اجرای احکام تکلیفی جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارند و هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید باتوجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، توسط دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، رفع اشکال به عمل می آید.
ب) نظریه شماره ۲۴۲۷/ ۷ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱:
با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم …