قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1/ 8/ 1356
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور