قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۴۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان
مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت
مصوب 12/ 10/ 1344
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می ‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌ حق‌ الوکاله در حق دولت محکوم می ‌گردد سی درصد از حق ‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل مشروط به این که کارمند وزارتخانه ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن …