قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۴۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان
مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت
مصوب 12/ 10/ 1344
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه