قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/ 11/ 1359 با اصلاحات بعدی