قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/ 11/ 1359 با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده واحده – کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ‌ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق ‌الذکر مربوط می ‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به ‌شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون …