قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۷۶

1,000,000 ریال

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
مصوب 21/ 8/ 1376