قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۷۶

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
مصوب 21/ 8/ 1376

توضیحات

‌ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می ‌شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ،‌ می توانند در زمینه ‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌شود در چهار چوب قوانین …