قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری ها

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری ها

توضیحات

‌ماده واحده – به وزارت کشاورزی* اجازه داده می ‌شود در مواردی که تأسیس آزمایشگاه ‌های خاک شناسی و تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه ‌های ‌تشخیص آفات و بیماری های گیاهی را ضروری بداند، مجوز تأسیس و فعالیت این گونه آزمایشگاه‌ ها را برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی صادر ‌نماید، نوع و مقدار نهاده‌ های کشاورزی مربوط بر اساس نتایج …