قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/ 11/ 1371
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور