قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/ 11/ 1371
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت‌خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است*.
* یک – قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی