قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب 28/ 1/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور