قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب 28/ 1/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است*.
* یک – رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸