قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه