فهرست اشتباهات ثبتی موضوع رأی مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ هیأت نظارت

۶۹۹,۰۰۰ ریال

فهرست اشتباهات ثبتی
موضوع رأی مورخ 28/ 3/ 1353 هیأت نظارت

توضیحات

چون‌ منظور از تصویب‌ مواد اصلاحی‌ قانون‌ و آیین ‌نامه ‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشکلات‌ ارباب‌ رجوع‌ می‌ باشد و از طرفی‌ در امور جاری‌ هیات‌ نظارت ‌ملاحظه‌ می‌ شود نسبت‌ به‌ بعضی‌ موارد که‌ اتخاذ تصمیم‌ از ناحیه‌ روسای‌ واحدهای‌ ثبتی‌ (با اجازه‌ این‌ هیات‌) در ظرف‌ مدتی‌ اندک‌ امکان‌ دارد و با رد و بدل‌ شدن‌ گزارش ها و احیانا مکاتبات‌ متعددی‌ که‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ مطالب‌ به‌ عمل‌ می ‌آید مدت ها وقت‌ مامورین‌ محلی‌ و هیات‌ نظارت‌ اشغال‌ و طبعا اتخاذ تصمیم‌ مدتی‌ به‌ تاخیر می‌افتد علی هذا هیات‌ نظارت‌ ثبت‌ منطقه‌ مرکزی‌ با اختیار حاصله‌ از ماده‌ ۱۰ آیین‌ نامه‌ ماده‌ ۲۵ اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ درجلسه‌ مورخ‌ ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ ضمن‌ …