فهرست اشتباهات ثبتی موضوع رأی مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ هیأت نظارت

1,000,000 ریال

فهرست اشتباهات ثبتی
موضوع رأی مورخ 28/ 3/ 1353 هیأت نظارت