ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۶ کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست

۶۹۹,۰۰۰ ریال

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب 19/ 12/ 1386 کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست

توضیحات

* مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۹۷- ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۷٫
فصل اول ـ اهداف
ماده ۱- اجرای این ضوابط برای دستیابی به اهداف زیر است:
الف ـ حفظ سلامت عمومی و محیط زیست در مقابل اثرات نا مطلوب پسماند های پزشکی.
ب ـ اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و ضابطه ‌مند پسماند های پزشکی.
پ ـ ایجاد رویه ‌‌ای مناسب و ضابطه‌ مند برای تولید، حمل، نگهداری، تصفیه، امحا و دفع پسماند های پزشکی.
فصل دوم ـ تعاریف
ماده ۲ ـ عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ قانون مدیریت پسماند ها: منظور قانون مدیریت