ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۶ کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست

1,000,000 ریال

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب 19/ 12/ 1386 کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست