ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهر ها، شهرک ها و طرح هادی روستاها مصوب وزیر جهاد کشاورزی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهر ها، شهرک ها و طرح هادی روستاها مصوب وزیر جهاد کشاورزی

توضیحات

* موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران.
ماده ۱ ـ اصطلاحات مندرج در این ضوابط در معانی مشروح زیر به کار می رود :
الف) اراضی تحت کشت : اراضی که تحت کشت محصولات زراعی قرار دارد .
ب) باغ مثمر : محلی است که دارای محدوده ای معین و …