شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستور العمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۴ «تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستور العمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/ 7/ 1384 «تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش»
مصوب 20/ 7/ 1385 رییس قوه قضاییه