شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین مصوب ۲۲/ ۷/ ۱۳۸۲ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین
مصوب 22/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه

توضیحات

– درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان ها) در صورت دستور مقام قضایی با درخواست زوجین با معرفی پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
۲- معرفی نامه پزشک می باید شامل عکس (ممهور به مهر پزشک معالج)، مشخصات شناسنامه ای جهت احراز هویت، تشخیص بیماری، روش …