شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین مصوب ۲۲/ ۷/ ۱۳۸۲ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین
مصوب 22/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه