دستور العمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره (3) الحاقی ماده (2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

توضیحات

* موضوع ماده ۸ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران.
‌الف) ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن
۱ ـ کمیسیون تقویم در هریک از شهرستان‌ ها با حضور نمایندگان استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان جهاد کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم ‌الاجرا