دستور العمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

1,000,000 ریال

دستور العمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره (3) الحاقی ماده (2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها