دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۶ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21/ 12/ 1396
رییس قوه قضاییه

توضیحات

‌در اجرای مواد ٢٣ ،٢۴ ،٣٢ ،٣٣ ،٣۵ ،٣٩ و ۴٧ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧» ،دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است:

فصل اول: کلیات

ماده١ـ تعاریف