دستور العمل مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستور العمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 25/ 6/ 1386 رییس قوه قضاییه