دستور العمل مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 25/ 6/ 1386 رییس قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول: کلیات
ماده ۱ ـ این دستور العمل براساس مواد ۸ ، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین ‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌ های قضایی و تبدیل آن ها به سند الکترونیکی و سپس انتقال آن ها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
ماده ۲ ـ دادگستری ‌های سراسر کشور موظف‌اند براساس این دستور …