دستور العمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

توضیحات

* موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران.
الف- تعاریف:
۱- کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی، غذایی و تبدیلی:
کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، بنگاه های تولیدی هستند که به موجب جواز تأسیس یا موافقت اصولی صادره از سوی دستگاه های اجرایی ذی ربط به فعالیت می پردازند و مصادیق آن بر اساس کدهای آیسیک (ویرایش سوم) به شرح پیوست می باشد.
۲- ضوابط زیست محیطی: