دستور العمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب ۲۲/ ۱/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
مصوب 22/ 1/ 1386 هیأت وزیران

توضیحات

‌ماده ۱ ـ
در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ