دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4

توضیحات

در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵، ۱۸۶ و ۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات فوری در پرونده های قضایی، دستورالعمل فوریت های قضایی…