دستور العمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۲/۲/۶ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/6 رییس قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌گردد:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه…