دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه
مصوب 15/ 11/ 1384
رییس قوه قضاییه