دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه
مصوب 15/ 11/ 1384
رییس قوه قضاییه

توضیحات

در راستای اجرایی نمودن بند هشتم از سیاست های کلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظـم رهبری درخصـوص « اصـلاح و تقـویت نظـام نظـارتـی و بـازرسی قـوه‌ قضـائیـه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها » و هم چنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر « حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عمل کرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کار چاق کنی» و در جهت رفع بسترهای …