دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷

1,000,000 ریال

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17