دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۲ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392/3/12 رییس قوه قضاییه