دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۲ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392/3/12 رییس قوه قضاییه

توضیحات

بخش اول ـ درخواست های استرداد مراجع قضائی داخلی

ماده۱ـ داد سرا ها و دادگاه ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروری است، درخواست خود را در صورت وجود قرار داد دو جانبه مطابق…