دستور العمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی
مصوب 21/ 8/ 1385 رییس قوه قضاییه

توضیحات

* الف- بخش نامه شماره ۴۷۱۱/ ۸۷/ ۱- ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه:
نظر به این که در برخی مراجع قضایی سوابق و اوراق قضایی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جدا شده و در شعب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایگانی جداگانه ای برای آن ها در نظر گرفته می شود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی در پرونده و بالتبع عدم دسترسی قضات به اطلاعات بخش های قبلی فرآیند دادرسی، منجر به نقض آرا در مراحل بالاتر با ضرورت اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گردد، از این رو مقتضی است مدیران واحدهای قضایی تدابیری اتخاذ نمایند تا تمامی سوابق اوراق محصله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود، به طوری که هیچ سابقه ای …