دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25

توضیحات

در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی…