دستور العمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

دستور العمل تبصره (4) الحاقی ماده (18)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز*
مصوب 3/ 11/ 1395 هیأت وزیران