دستور العمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط مصوب ۳۰/ ۸/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستور العمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط
مصوب 30/ 8/ 1385 رییس قوه قضاییه