دستور العمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط مصوب ۳۰/ ۸/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط
مصوب 30/ 8/ 1385 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ قوه قضاییه از میان دارندگان دانش نامه کارشناسی و یا بالاتر رشته حقوق یا الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی و یا معادل حوزوی آن ها با دارا بودن مدرک معادل از مرکز مدیریت حوزه علمـیه طبق ضوابط قـانونی و به شرح موارد مشروحه ذیل نسبت به استخـدام قضات مورد نیـاز در مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط در قوه قضاییه …