دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۸ / ۱۲ / ۱۳۶۴ شورای عالی قضایی

1,000,000 ریال

دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
مصوب 8 / 12 / 1364 شورای عالی قضایی