دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۸ / ۱۲ / ۱۳۶۴ شورای عالی قضایی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
مصوب 8 / 12 / 1364 شورای عالی قضایی

توضیحات

ماده ۱- به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌ ، جهت رسیدگی و ثبوت ‌شرعی دعاوی مذکور در این قانون‌، در مرکز هر یک از استان ‌ها و یا شهرستان ‌ها دادگاه هایی تعیین‌ می ‌شود. این دادگاه ها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل‌، محسوب می‌گردند. دادسرای ‌انقلاب ‌اسلامی در معیّت‌ دادگاه مذکور، در حدود وظایف مقرّر در قانون و مقرّرات حاکم ‌بر دادسراهای انقلاب‌، انجام وظیفه می‌ نماید. …