دستور العمل اجرایی بند ۱۵ «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» مصوب ۱۳۸۳/۸/۳۰ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستور العمل اجرایی بند 15 «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» مصوب 1383/8/30 رییس قوه قضاییه