دستور العمل اجرایی بند ۱۵ «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» مصوب ۱۳۸۳/۸/۳۰ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل اجرایی بند 15 «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» مصوب 1383/8/30 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ـ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق
شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب…