دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی
مصوب 21/ 8/ 1385
رییس قوه قضاییه